Podmínky a pravidla fotosoutěže

Účastníci fotosoutěže

Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže nasdílí / vloží FOTOSTORY do komentáře (fotografie s popiskem vzpomínky na dětství) a uvede svoje jméno, příjmení e-mail nebo telefon.

 

Soutěžní fotografie

Podmínkou účasti ve fotosoutěži je nasdílet / vložit FOTOSTORY do komentáře, a to v termínu konání fotosoutěže.

Fotografie musí zachycovat z pozitivního hlediska tématiku vzpomínek na dětství. Každý účastník fotosoutěže může sdílet maximálně 1 fotografii. Fotografie musí být doplněna popiskem o rozsahu max. 350 znaků včetně mezer.

Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.

Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

  • souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
  • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
  • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

  • nesouvisí s tématem této fotosoutěže,
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
  • jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
  • jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé a podobně)
  • obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu)
  • budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií

 

Způsob vyhodnocení fotosoutěže

Z fotografií dodaných v řádném termínu vybere organizátor TOP 10 fotografií, které nejlépe splnili zadání soutěže (FOTOSTORY – fotografie s popsaným příběhem odkazující se na vzpomínku z dětství).

TOP 10 fotografií bude ve finále viditelně označeno / nasdíleno v novém příspěvku, aby bylo patrné, o jaké fotky se jedná. Veřejnost svým hlasováním = označením „Like/Líbí se mi“ určí vítěze. Odborná porota z TOP 10 určí pětici autorů, kteří nejlépe uchopili FOTOSTORY (fotografii zachycující vzpomínku na dětství doprovázenou příběhem) a určí o absolutního vítěze.

Vyhlášení výsledků obou kategorií (Cena veřejnosti a Cena odborné poroty) proběhne online. Konečné vyhlášení výsledků fotosoutěže proběhne 15. 11. 2022. Výherní fotografie budou zveřejněny na www stránkách soutěže, na FB stránce a Instagramu. Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

 

Ostatní podmínky fotosoutěže

Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Cena mu bude následně předána osobně nebo zaslána e-mailem. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.

Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla, nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.

 

Svolení k rozmnožování a šíření podoby

Účastník svou účastí v soutěži uděluje organizátorovi, dle § 85 odst. 2 občanského zákoníku, svolení k rozmnožování a šíření poskytnuté fotografie/í ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách a sociálních sítích za účelem propagace organizátora. Pokud je na fotografii zachycena další osoba, tímto prohlašuje, že k rozmnožování a šíření fotografie/í získal od této osoby souhlas.

 

Ochrana osobních údajů

Správcem zpracovávaných osobních údajů je organizátor soutěže, tj. Dům tří přání, z.ú., IČO 26544431, se sídlem Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pro účely organizace a vyhodnocení této soutěže budou zpracovávány osobní údaje, které správci poskytne účastník, zejména podobizna, jméno, příjmení, kontaktní a adresní údaje, případě další údaje, které vyplývají z poskytnuté fotografie. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená konkludentně. V případě, že účastník soutěže neposkytne vyžadované osobní údaje, nebude moct získat výhru. Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dubu, nejdéle však po dobu obecné promlčecí doby po zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.

Osobní údaje, které jsou obsahem poskytnuté fotografie, podobizna, jméno, příjmení, kontaktní a adresní údaje, případě další údaje, které vyplývají z poskytnuté fotografie, jsou zpracovávána na základě opravného zájmu správce na jeho propagaci. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu propagace nejdéle však 2 roky. Subjekt údajů může proti takovému zpracování uplatnit námitku (blíže viz níže).

Účastník soutěže má právo požadovat informace od správce, zejm. jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, jakým způsobem a na základě jakého právního titulu, požadovat jejich bezplatnou kopii, přístup k osobním údajům, jejich výmaz, opravu, aktualizaci, omezení jejich zpracování. Dále má právo odvolat souhlas se pracováním osobních údajů (pokud byl pro zpracování vyžadován a udělen), vznést námitku pro jejich zpracování (pokud se jedná o zpracování na základě opravného zájmu), případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje viz www.uoou.cz).

Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6, na e-mailovou schránku [email protected] nebo do datové schránky 67b7dmw. V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či stížnosti týkající se zpracovávání osobních údajů je možné kontaktovat pověřence na ochranu osobních údajů Martin Kraus, MSc., LL.M: martinkraus@ dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.