Profesionálové

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Profesionálové

Naše principy práce s dítětem a rodinou:

 • klademe důraz na nejlepší zájem dítěte, jeho práva, potřeby a přání;
 • chováme respekt a individuální přístup ke každé rodině a jejím jednotlivým členům;
 • podporujeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace;
 • při řešení situace dítěte pracujeme s celou rodinou;
 • náš tým je složený z odborníků ze sociálních, psychologických i pedagogických profesí
 • úzce spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi

Služby poskytujeme dětem do 18 let a rodinám, které se potýkají s:

 • obtížnou životní situací nebo krizí v rodině
 • problémy v komunikaci
 • obtížemi a nejistotami při výchově dítěte
 • vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte
 • emočními potížemi dítěte
 • problémovým chováním dítěte
 • potížemi dítěte ve škole
 • traumatickými zážitky dítěte

Naším cílem je, aby:

 • děti a rodiče u nás našli bezpečný prostor pro sdílení palčivých otázek,
 • se dítě cítilo psychicky i fyzicky stabilní,
 • dítě bylo schopno zvládat obtížné životní období,
 • dítě umělo pojmenovat své potřeby, přání a preferované řešení situace,
 • komunikace v rodině probíhala dle potřeb jejích členů a tito si vzájemně naslouchali,
 • rodiče měli potřebné informace a podporu vedoucí ke zvýšení rodičovských kompetencí,
 • rodina uměla realizovat potřebné změny v rodinném soužití.

Kdo nás může kontaktovat:

Naši klienti si k nám najdou cestu prostřednictvím dalších odborníků (lékař, psycholog, pedagog, výchovný poradce aj.), na doporučení sociálního pracovníka OSPOD, nebo si nás najdou sami.
Podrobnější informace pro školy

Kde a jak nás můžete kontaktovat:

Služby poskytujeme ve čtyřech různě zaměřených centrech  rodinám z Prahy. V případě Centra rodinné terapie Horizont a zařízení ZDVOP Domu Přemysla Pittra i rodinám z ostatních krajů ČR.

Rozhodnutím MHMP ze dne 6. 6. 2003 byl Dům tří přání pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, Dům Přemysla Pittra pro děti pracuje jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Dům tří přání je registrován jako poskytovatel sociálních služeb krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.