Centrum duševního zdraví (CDZ) pro děti a adolescenty Praha

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Centrum duševního zdraví (CDZ) pro děti a adolescenty Praha

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha poskytuje svým klientům/pacientům a jejich rodinám komplexní podporu v oblasti duševního zdraví. Provoz centra je financován prostředky EU a MZČR z projektu CDZ- P. Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217. Číslo Rozhodnutí: 4/8217/2020.

 

 

Volná kapacita :

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha mění od 1.3.2022 adresu poskytování služeb: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 Bubeneč.
Současně Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha od 1.3. 2022 do 30.4.2022 pozastavuje poskytování zdravotní části své služby.
Děkujeme za pochopení.

Poslání:

Hlavním posláním Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha je zajistit pro děti/adolescenty a jejich rodiny na nezbytně nutnou dobu včasnou  a komplexní zdravotně – sociální podporu/péči v jejich přirozeném prostředí a předcházet tak umístění do ústavní péče nebo usnadňovat přechod z ústavní do péče komunitních služeb. Péče týmu je časově omezena na dobu 3 – 6 měsíců.

První kontakt:

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle:

Denní služba – 608 173 556 (dostupný v pracovní dny 9:00 – 15:00)

V případě, že jsme vytíženi a telefon nezvedáme, doporučujeme využít e-mailový kontakt: [email protected].
Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na MTDZ obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha.

Časová dostupnost služeb:

 • Denní služby (ambulantní)

Hlavní provozní doba:
Pondělí až pátek 8,00 – 16,00 h ( až 19 h dle potřeby)

 • Mobilní služby (terénní)

Hlavní provozní doba:
Pondělí až pátek 9,00 – 17,00

Adresa poskytování služeb:

Korunovační 103/6,
170 00 Praha 7 Bubeneč

Služby poskytované MTDZ:

 • Denní služby (ambulantní péče)

Ambulantní péče probíhá individuálně dle možností dětí, adolescentů a jejich rodin, případně formou skupinových programů.

 • Mobilní služby (terénní péče)

Mobilní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta/pacienta (domov, školská zařízení), v ústavním zařízení/při hospitalizaci.

Jak doporučit pacienta/klienta/ k přijetí do péče multidisciplinárního týmu:

 • Vyplňte následující formulář Doporučení pro přijetí do péče CDZ.
 • Doporučení do péče týmu může vystavit ošetřující lékař (psychiatr, PDDL), pracovník OSPOD, pracovník PPP, SVP, výchovný poradce, školní psycholog, sociální pracovník jakékoliv sociální služby která klienta (rodinu) podporuje. Po dohodě s týmem i rodič.

Cílová skupina:

 • děti a adolescenti ve věku 0 -18 ohrožené dušením onemocněním
 • rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta)
 • ostatní rodinní příslušníci, kterých se ohrožení duševním onemocněním dítěte/adolescenta dotýká (sourozenci, prarodiče apod).

Cíle:

 • předcházení rozvoji duševního onemocnění
 • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním
 • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním a jejich rodin

Jak pracuje tým :

CDZ realizuje svou činnost za využití provázané multidisciplinární spolupráce členů týmu: dětského psychiatra, psychologa, zdravotních sester, sociálních pracovníků, rodinného terapeuta, rodinného poradce a speciálních pedagogů. Výhodou tohoto uspořádání je možnost maximálně využít odborného potenciálu a kompetencí všech členů týmu s cílem komplexní a maximální podpory dítěti/adolescentovi a rodinám. Tato podpora směřuje předcházení rozvoje duševního onemocnění a zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným duševním onemocněním, k jejich lepšímu sociálnímu začleňování, zvyšování kvality jejich života v souladu s posláním zdravotních a sociálních služeb.

 

CDZ spolupracuje ve svém regionu s  dalšími službami péče o děti a adolescenty na základě potřeb konkrétního pacienta/klienta. Jedná se zejména o zdravotnická zařízení, dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, pediatrická lůžková a ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (PPP, SPC, SVP, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), služby sociální péče a prevence, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD) atd.

Zdravotní služby:

 • Služby psychiatrické
  Zdravotní služby poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v dětské a dorostové psychiatrii/psychiatrii, popř. dětskými/všeobecnými sestrami.
 • Služby rodinně terapeutické
  Služby poskytované rodinným terapeutem v oblasti rodinných a vztahových problémů.
 • Služby klinického psychologa a psychologické služby
  Služby poskytované klinickým psychologem nebo psychologem ve zdravotnictví v rozsahu diagnostiky, konzultace, podpůrné terapeutické a edukační činnosti.

Sociální služby:

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
  Služby poskytované sociálními pracovníky rozsahu odpovídajícím základním činnostem služby: sociálně terapeutické konzultace a činnosti, pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Služba zahrnuje také výchovné a aktivizační činnosti poskytované rodinným poradcem. Součásti služby je základní sociální poradenství.
 • Speciálně pedagogické služby
  Služby poskytované speciálním pedagogem, zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, edukaci rodičů a osob odpovědných za výchovu, spolupráci s  pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry nebo středisky výchovné péče při pomoci s  realizací jejich doporučení, spolupráci se školami a učiteli formou poradenské a konzultační služby.

Spádová oblast CDZ:

Hlavní město Praha

CDZ jako součást Reformy psychiatrické péče:

CDZ je pilotním programem MZČR realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZČR.

! Služby CDZ jsou poskytovány zdarma !

Organizační struktura CDZ

Projekt PODPORA NOVÝCH SLUŽEB V OBLASTI PÉČE POSKYTOVANÉ MULTIDISCIPLINÁRNÍM TÝMEM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO DĚTI A ADOLESCENTY je spolufinancován Evropskou unií.

CDZ se realizuje jako pertnerský projekt ve spolupráci s poskytovatelem a garantem zdravotních služeb Mamadů s.r.o.

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu tří CDZ-P. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

 

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.