Jak se pracuje s hodnocením naší práce?

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Jak se pracuje s hodnocením naší práce?

Chceme rozpoznávat ohrožující zacházení s dítětem v dlouhodobém rodičovském konfliktu. V zavedení systému sledování kvality služby (přímé práce s cílovou skupinou) vidíme prevenci negativních dopadů na dítě. 

Zmírnění dopadu rodičovského konfliktu na dítě budeme měřit pomocí certifikovaných evaluačních metod. Měření bude probíhat při zahájení spolupráce s námi, po jejím skončení a bude zahrnovat pohled dítěte, pohled ze strany rodičů i ze strany pracovníků služby (expertní pohled).

K tomu využijeme dva nástroje:

TSCYC – TSCYC je devadesáti položkový nástroj pro rodiče/pečující osobu, který můžeme použít k vyhodnocení traumatických symptomů u dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 12 let. Normy jsou vytvořeny pro tři věkové kategorie: a. 3-4 roky, b. 5-9 let a c. 10-12 let. Pečující osoba hodnotí na čtyřbodové škále každý symptom od 1 (nikdy) po 4 (velmi často), podle toho, jak často daný jev pozorovala během posledního měsíce. Dotazník TSCYC obsahuje specifické škály, podobně jako většina obdobných nástrojů, které hodnotí validitu výpovědi rodiče/pečující osoby a vyhodnocuje širokou škálu potencionálních posttraumatických symptomů.

Outcomes star – Existuje 9 klíčových fází, ve kterých je možné zjišťovat, že služby fungují efektivně. Společnost Triangle věří, že praxe zaměřená na výsledky a orientovaná na klienta by měla být cílem všech poskytovatelů služeb. To je důvod, proč je veškerá jejich průkopnická práce v oblasti nástrojů a přístupů výsledků založena na několika klíčových pilířích:

 • 1. Skutečným cílem je organizační učení a rozvoj služebPrimárním důvodem pro měření výsledků je schopnost porozumět a prokázat, co funguje a co ne, informovat a podporovat zlepšování služeb. Je zde proto, abyste mohli lépe sloužit uživateli služby. Odpovědnost je také důležitou a platnou motivací, ale když se stane příliš dominantní, může to být kontraproduktivní a vést k zaměření na čísla spíše než na lidi.
 • 2. To, co měříte, ovlivňuje to, co děláte – zaměřené na výsledky znamená zaměřené na uživatele – Výsledky jsou mnohem víc než jen měření. Zaměřit se na výsledky znamená přesunout celé zaměření klíčové práce a řízení na uživatele služby a změny, které zažívají, spíše než na službu a způsob, jakým je poskytována.
 • 3. Společně uváděné výsledky přinášejí to nejlepší z obou světů – Tradiční přístupy k měření změn v postojích, dovednostech a chování mají tendenci používat buď „odborné“ nebo klinické hodnocení pracovníka, nebo „samostatné“ informace od uživatele služby. I když tyto přístupy mají hodnotu, oba přinášejí pouze jeden pohled na situaci. Spojením názorů a náhledů všech zúčastněných stran mohou znalosti obou stran vést k měření a odrazit se v komplexnějším hodnocení situace. Kromě toho má proces diskuse a sdílené reflexe své výhody, pokud jde o podporu procesu změny.
 • 4. Počítání toho, co se skutečně počítá – na „měkkých“ výsledcích není nic měkkého – Věříme, že měření změn v postoji, dovednostech a chování je zásadní při hodnocení účinnosti intervence. Velmi důležité jsou také těžké výsledky, jako jsou změny v zaměstnání, trestné činnosti nebo bydlení. Ale výlučné zaměření na tyto vnější změny okolností může být méně účinné při předpovídání dlouhodobých výsledků, protože nezohledňují schopnost osoby udržet tyto zlepšené okolnosti. Nyní je široce přijímáno a dokázáno, že dovednosti a postoje jsou důležitými prediktory trvalých změn. A je tu také výhoda, že změny v těchto schopnostech a kvalitách mohou být pravidelně měřeny a monitorovány během poskytování služby, aby byl poskytnut bezprostřednější ukazatel pokroku.
 • 5. Prosazování celoodvětvových přístupů – Důrazně prosazujeme celoodvětvové nástroje, protože věříme, že umožňují organizacím měřit, učit se a rozvíjet nejefektivněji:
  Ušetříte organizacím čas a úsilí při znovuobjevování kola vytvořením jejich vlastního nástroje, když často existují silné společné rysy mezi výstupy, kterých se služby snaží dosáhnout. Poskytování sdíleného jazyka a porozumění mezi poskytovateli a komisaři.
  Poskytování konzistence a kontinuity uživatelům služeb při jejich pohybu po cestě služby.
  Společnost Triangle je průkopníkem tohoto přístupu s řadou nástrojů Outcomes Star pro mnoho různých sektorů zdravotnictví, péče a sociálních věcí a získává na popularitě jako užitečná ambice, například s programem Inspiring Impact společnosti NPC a prací kolem sdíleného měření.

A jak se nám to bude dařit? To se brzy dozvíte.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.