Jak CDZ funguje

 • CDZ realizuje svou činnost za využití provázané multidisciplinární spolupráce členů týmu: dětského psychiatra, psychologa, zdravotních sester, sociálních pracovníků, rodinného terapeuta, rodinného poradce a speciálních pedagogů. Výhodou tohoto uspořádání je možnost maximálně využít odborného potenciálu a kompetencí všech členů týmu s cílem komplexní a maximální podpory dítěti / adolescentovi a jeho rodině. Tato podpora směřuje k předcházení rozvoje duševního onemocnění a zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným duševním onemocněním, k jejich lepšímu sociálnímu začleňování, zvyšování kvality jejich života v souladu s posláním zdravotních a sociálních služeb.
 • CDZ na základě potřeb konkrétního klienta spolupracuje s dalšími službami péče o děti a adolescenty v regionu. Jedná se zejména o zdravotnická zařízení, dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, pediatrická lůžková a ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (PPP, SPC, SVP, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), služby sociální péče a prevence, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené kvýkonu SPOD) atd.

Poskytované služby:

Zdravotní služby (registrovaná zdravotní služba):

Služby psychiatrické

 • Poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v psychiatrii, zejména v dětské a dorostové, popř. dětskými nebo všeobecnými sestrami.
 • Psychiatři se v našem CDZ věnují vyšetření psychického stavu dětí. Setkávají se s nimi společně s rodiči, nebo individuálně. Mluví s nimi o tom, jak se cítí, co je trápí a podle toho určují, zda klient potřebuje medikaci. Doporučují také týmu, jaká forma pomoci by byla pro rodinu dále vhodná.
 • Zdravotní sestry se setkávají s dítětem a rodinou vždy na první schůzce. Posuzují zdravotní stav, edukují o medikaci, psychohygieně apod. Úzce spolupracují s psychiatry a dalšími členy týmu.

Služby psychologické

 • Poskytované klinickým psychologem nebo psychologem ve zdravotnictví: diagnostika, konzultace, podpůrné terapeutické a edukační činnosti.
 • Psychologové pracují formou psychoterapie a psychologických vyšetření. Psychoterapie je individuální nebo skupinová. Během terapie používá psycholog především rozhovor, ale i kresbu, hry, pískoviště a různé herní pomůcky.

 

Sociální služby:

Služby sociální

 • Registrovaná služba: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Poskytované sociálními pracovníky a rodinným poradcem v rozsahu odpovídajícím základním činnostem služby.
 • Sociálně terapeutické konzultace a činnosti, pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, výchovné a aktivizační činnosti poskytované rodinným poradcem, sociální poradenství.

Služby speciálně pedagogické

 • Poskytované speciálním pedagogem, zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, edukaci rodičů a osob odpovědných za výchovu. Speciální pedagog má na starosti vzdělávací a výchovné problémy dítěte, poskytuje potřebné informace k řešení těchto problémů.
 • Spolupracuje se školou a dalšími odborníky, kde nabízí společné případové konzultace, poradenské a konzultační služby. Spolupracuje spedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry nebo středisky výchovné péče při pomoci s realizací jejich doporučení.

Kontakt:
Tel.: 608 173 556
E-mail: [email protected]

 

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.